Akt o Bezbednosti i Privatnosti Podataka

Akt o Bezbednosti i Privatnosti Podataka
http://www.stavtours.me

Član 1.
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TURIZAM I USLUGE STAV DOO ČAČAK, http://www.stavtours.me (u daljem tekstu: Društvo), kao rukovalac podataka o ličnosti, smatra da je poverenje lica koja su nam, u skladu sa članom 4. stav 1. Tačka (1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ‘’Službeni glasnik RS’’, br. 87 od 13. novembra 2018.) (u daljem tekstu: Zakon) ustupila svoje podatke o ličnosti (u daljem tekstu: korisnici) posredstvom internet prezentacije na adresi: http://www.stavtours.me (u daljem tekstu: sajt) od izuzetne važnosti i predstavlja jedno od fundamentalnih etičkih vrednosti poslovanja Društva. U tom smislu, Društvo je preduzelo neophodne mere i radnje, u skladu sa Zakonom, kako bi zaštitilo i obezbedilo privatnost ustupljenih podataka o ličnosti, a što će biti predstavljeno u nastavku teksta ovog akta, u skladu sa članom 23. Zakona.

PODACI O LIČNOSTI KOJE DRUŠTVO OBRAĐUJE

Član 2.
Društvo od korisnika sajta prikuplja i obrađuje sledeće podatke:
 Identifikacione podatke: ime, prezime i adresu elektronske pošte (u daljem tekstu: podaci
o ličnosti);
 Podatke o prijavljivanju na sajt i ponašanje korisnika (Kolačići).
PRAVNI OSNOV OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI
Član 3.
Podaci o ličnosti korisnika se obrađuju isključivo uz njihov izričito dat pristanak, u skladu sa čl. 15.
Zakona. Zahtev za davanje pristanka je predstavljen na način na kojim se izdvaja od drugih pitanja,
u razumljivom i lako dostupnom obliku, kao i uz upotrebu jasnih i jednostavnih reči.
SLUČAJEVI U KOJIM SE VRŠI OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI
Član 4.
Korisnici ustupaju svoje podatke o ličnosti unošenjem istih u kontakt formu koja je dostupna na
sajtu, zatim prilikom predstavljanja zaposlenih (kao i na drugi način angažovanih) lica,klijenata i
partnera kao reference u odeljcima sajta, koje nose naziv Kontakt i prilikom korišćenja, odnosno
pregleda sajta posredstvom Cookies (u daljem tekstu: Kolačića).

SVRHA NAMERAVANE OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI
Član 5.
Društvo prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti korisnika isključivo u svrhu komunikacije, odnosno
ostvarivanja i održavanja kontakta sa licima zainteresovanim za određenu vrstu poslovne
saradnje sa Društvom, a što može da se odnosi posebno (ali ne isključivo) na upite lica za praksu
i zaposlenje, zatim na poziv da se učini ponuda za jednu od usluga koju Društvo pruža, ali i u svrhu
predstavljanja lica na koje se podaci odnose kao članove tima, kao i u okviru pružanja usluga
organizovanja turističkih putovanja, i drugih turističkih usluga, odnosno kao klijente i/ili partnere,
kao i na svaki drugi vid poslovne komunikacije.
Ostvarivanje i održavanje komunikacije podrazumeva dvosmerno komuniciranje sa licima iz stava
1. ovog člana, što se odnosi na obaveštavanje tih lica, pre svega, o njihovim pravima u skladu sa
Zakonom, ali i o svim drugim relevantnim pitanjima koja se odnose na poslovnu saradnju koju
žele da ostvare, ili koju su ostvarili sa Društvom.
Lica koja su dala pristanak na mogućnost da budu kontaktirani od strane Društva u vezi sa
određenim oblikom poslovne saradnje, kao i u drugim slučajevima iz člana 2 i 4 ovog akta, mogu
u svakom trenutku da povuku taj pristanak u skladu sa čl. 15, stav 3. Zakona, što će rezultirati
obustavom obrade podataka o ličnosti lica na koje se ti podaci odnose.
PRAVA LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE
Član 6.
Lica na koje se podaci odnose imaju pravo na transparentnost načina ostvarivanja svojih prava u
skladu sa članom 21. Zakona, a što se odnosi pre svega na pravo tog lica da mu budu pružene sve
informacije iz čl. 23. i čl. 24 Zakona, odnosno informacije u vezi sa ostvarivanjem prava iz člana
26., čl. 29. do 31., člana 33., čl. 36. do 38. i čl. 53. Zakona, na sažet, transparentan, razumljiv i lako
dostupan način, korišćenjem jasnih i jednostavnih reči. Te informacije će biti pružene u pisanom
i drugom obliku, uključujući elektronski oblik, ako je to pogodno. Ako lice na koje se podaci
odnose to zahteva, informacije se mogu pružiti usmeno u skladu sa članom 21. stav 1. Zakona.
Prava lica na koje se podaci odnose iz člana 21. su istovremeno determinisana obavezama
rukovaoca podataka o ličnosti i informacije o tim pravima se mogu pružiti u kombinaciji sa
standardizovanim ikonama prikazanim u elektronskom obliku kako bi se, na lako vidljiv, razumljiv
i jasno uočljiv način, obezbedio svrsishodan uvid u nameravanu obradu, u skladu sa Zakonom.

Član 7.
Osim prava iz člana 6. ovog akta lice na koje se podaci odnose ima i sledeća prava, u skladu sa
Zakonom:
1) Pravo na pristup:
Lice na koje se podaci odnose ima pravo da od rukovaoca zahteva informaciju o tome da li
obrađuje njegove podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i druge informacije, u skladu sa
Zakonom.

2) Pravo na ispravku i dopunu:
Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog
odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje
nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.
3) Pravo na brisanje podataka o ličnosti:
Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu od strane
rukovaoca, a isti je dužan da bez nepotrebnog odlaganja te podatke izbriše u određenim zakonom
predviđenim slučajevima.
4) Pravo na ograničenje obrade:
Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči od
strane rukovaoca ako je ispunjen alternativno jedan od Zakonom predviđenih slučajeva iz člana
31. stav 1.
5) Pravo lica na koje se podaci odnose da bude obavešten u vezi sa ispravkom ili brisanjem
podataka, kao i ograničenjem obrade:
Rukovalac je dužan da obavesti sve primaoce kojima su podaci otkriveni o svakoj ispravci ili
brisanju podataka o ličnosti ili ograničenju njihove obrade (osim ako je to nemoguće ili zahteva
prekomeran utrošak vremena i sredstava). Rukovalac je isto dužan da lice na koje se podaci
odnose, na njegov zahtev, informiše o svim primaocima kojima su podaci o ličnosti otkriveni.
6) Pravo na prenosivost podatka:
Lice na koje se podaci odnose ima pravo da njegove podatke o ličnosti, koje je prethodno
dostavilo rukovaocu primi od njega u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski
čitljivom obliku i ima pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane
rukovaoca kojem su ti podaci bili dostavljeni, uz ispunjavanje zakonom propisanih uslova. Ovo
pravo obuhvata i pravo lica da njegovi podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom
rukovaocu od strane rukovaoca kojem su ovi podaci prethodno dostavljeni, ako je to tehnički
izvodljivo.

7) Pravo na prigovor i automatizovano donošenje pojedinačnih odluka:
Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, lice na koje se
podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese rukovaocu prigovor na obradu njegovih
podataka o ličnosti, što se odnosi i na profilisanje, a rukovalac je dužan da prekine sa obradom
podataka o licu koje je podnelo prigovor, osim ako je predočio da postoje zakonski razlozi za
obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koje se podaci odnose ili su u
vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.
8) Automatizovano donošenje pojedinačnih odluka i profilisanje:
Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se na njega ne primenjuje odluka doneta isključivo
na osnovu automatizovane obrade uključujući profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne
posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj.
Lice na koje se podaci odnose može stupiti u vezu sa Društvom posredstvom kontakta, u svrhu
ostvarivanja svojih Zakonom predviđenih prava.
PRIMAOCI PODATAKA O LIČNOSTI
Član 8.
Podaci o ličnosti iz člana 2. ovog akta neće biti otkriveni nikom izvan organizacije Društva. Pristup
tim podacima će imati samo lice koje je, u okviru Društva, zaduženo da odgovara na upite sa sajta,
kao i lice ili lica koja učestvuju u procesu odlučivanja kako će se postupati sa tim upitima.
NAČIN ZAŠTITE I ROK OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI
Član 9.
Društvo štiti vaše podatke prilikom komunikacije koristeći SSL bezbednosni sertifikat kojim se sav
prenos podataka enkriptuje i banere za upravljanje kolačićima.
Podaci o ličnosti korisnika će se čuvati, pre svega, kako bi se ispunila svrha njihove obrade, iz člana
5. ovog akta, u skladu sa čl. 5, stav 1, tač. (5) Zakona, odnosno sve dok postoji potreba za
komunikacijom sa korisnicima. Nakon isteka perioda čuvanja, podaci o ličnosti će biti obrisani.
KOLAČIĆI (COOKIES)
Član 10.
Cookies (u daljem tekstu: Kolačići) su tekstualne datoteke postavljene u računar lica koje je
posetilo sajt u svrhu prikupljanja standardnih informacija u vezi sa prijavljivanjem na sajt i ponašanja tog lica tokom boravka na sajtu, a koje mogu biti poslate internet pretraživaču koje
koristi to lice. Društvo može prikupljati/obrađivati navedene informacije automatski
posredstvom Kolačića ili sličnih tehnologija. Za više informacija o Kolačićima, posetite
allaboutcookies.org.
Korisnici koji su zabrinuti zbog privatnosti i korišćenja Kolačića mogu podesiti internet pretraživač
da ih obavesti kada primi Kolačić kao i da odbije Kolačiće koje pokušavaju da pošalju druge veb
stranice.
Korišćenje sajta nije uslovljeno davanjem pristanka na korišćenje Kolačića.
PRAVILA O BEZBEDNOSTI I PRIVATNOSTI PODATAKA DRUGIH INTERNET STRANICA
Član 11.
Postoji mogućnost da sajt sadrži eksterne linkove koji upućuju na druge internet stranice.
Odredbe ovog akta o bezbednosti i privatnosti podataka o ličnosti se odnose samo na sajt, tako
da ne preuzima odgovornost za pravila o privatnosti podataka drugih internet stranica.
Član 12.
Odredbe ovog akta počinju da se primenjuju danom objavljivanja na sajtu.
Društvo ima isključivo pravo na jednostranu izmenu ovog akta, kao i da tu izmenu objavi na način
predviđen u stavu 1. ovog člana.